Charter Capital là gì? Các quy định của khái niệm này 

Để có thể vận hành một cách trơn tru nhất thì dĩ nhiên vốn là một yếu tố mà các doanh nghiệp chắc chắn phải có và duy trì. Đây cũng là một yếu tố được nhắc đến trước hết và cũng là yếu tố trọng tâm mà các nhà quản trị cần nghĩ đến khi muốn khởi nghiệp. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về vốn điều lệ hay charter capital là gì cũng như những quy định của pháp luật về khái niệm này là như thế nào.

1. Charter capital là gì?

Charter capital được dịch sang tiếng Việt tức là vốn điều lệ, khái niệm này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để có thể bắt đầu một doanh nghiệp, duy trì sự hoạt động. Bên cạnh đó, đây còn là một trong những thông tin được công khai và được đánh giá bởi nhà đầu tư.

Dựa trên các thông tin đề cập ở Luật Doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ là định nghãi của toàn bộ giá trị tài sản thuộc sở hữu các thành viên công ty. chủ sở hữu góp vào hay cam kết góp khi công ty TNHH và công ty hợp danh được thành lập, đó cũng là toàn bộ giá trị cổ phần đã bán ra hoặc đăng ký ở trường hợp là doanh nghiệp cổ phần.

Charter capital là một yếu tố cực kỳ quan trọng, nó được phản ánh ở giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm với điều lệ công ty.

Trong quá trình vận hành, công ty có thể đăng ký gia tăng hay giảm xuống charter capital. Nhưng cần chú ý rằng khi công ty có sự biến động về vốn điều lệ thì công ty cần phải tiến hành đăng ký và thực hiện quy trình thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ở phòng đăng ký kinh doanh

Charter Capital
Khái niệm Charter Capital là gì?

2. Quy định của pháp luật về charter capital:

Dựa trên các nội dung hiện hành trong bộ Luật doanh nghiệp, luật pháp không có sự giới hạn về mức vốn ít nhất và mức vốn cao nhất ở các công ty. Phụ thuộc vào khả năng của những người sáng lập lên doanh nghiệp cũng như mục đích mà công ty đi vào hoạt động. charter capital được những nhà quản trị cũng thành viên quyết định ở các tình huống cụ thể.

Chi tiết hơn thì khi muốn đăng ký thành lập công ty, nhà quản trị doanh nghiệp có thể chọn mức vốn điều lệ dựa vào các tiêu chí sau:

Tình hình tài chính hiện tại và khả năng có thể kêu gọi vốn ở cả nhà sáng lập lẫn những thành viên doanh nghiệp cùng cá nhân, tổ chức.

Thích hợp với những chiến lược, phương pháp đầu tư phát triển công ty, thích hợp cho những lĩnh vực hoạt động công ty.

Thích hợp với cách thức sản xuất, vận hành của công ty.

Thích hợp với quy mô của doanh nghiệp được xác định ban đầu.

Dựa vào quy định luật pháp, ở thời hạn là 1 tháng rưỡi kể từ lúc mà giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty cấp ra chưa kể thời gian chuyển, khi nhập vào tài sản của charter capital cần phải tiến hành các thủ tục nhằm chuyển quyền nắm giữ tài sản, thành viên hay cổ đông doanh nghiệp cần góp đúng và đủ những hình thức vốn đã cam kết góp vào. Ở trường hợp không góp đúng ố vốn đã xác nhận từ ban đầu, ở thời hạn là 1 tháng kể từ ngày cần đóng đủ vốn đã vạch ra thì công ty phải tiến hành thủ tục thay đổi vốn điều lệ ở phòng đăng ký kinh doanh hoặc Sở kế hoạch đầu tư ở nơi trụ sở chính doanh nghiệp đang đặt. 

3. Phạm vi đầu tư bổ sung charter capital đối với doanh nghiệp đang hoạt động

Yếu tố đầu tư bổ sung nguồn vốn này chỉ được sử dụng với các công ty nằm trong danh sách được quy định bởi pháp luật.

Trường hợp được đầu tư bổ sung vốn điều lệ

Doanh nghiệp đang hoạt động tạo ra hiệu quả nhưng khoản vốn điều lệ không chắc chắn có cơ sở nhằm có thể thực hiện được lĩnh vực hoạt động chính từ doanh nghiệp được duyệt bởi tổ chức có thẩm quyền.

Công ty vận hành ở mảng trực tiếp làm việc cho bộ Quốc phòng, an ninh tuy nhiên mức charter capital không đủ đảm bảo tiến hành các yêu cầu được giao từ nhà nước.

4. Thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung charter capital đối với doanh nghiệp đang hoạt động

Thủ tướng Chính phủ là người đưa quyết định thêm vào nguồn vốn điều lệ ở những công ty do chính mình sáng lập nên.

Đơn vị đại diện với chủ sở hữu đưa ra quyết định đầu tư bổ sung nguồn vốn với công ty do chính mình quyết định hình thành hay được nhận sự quản trị theo quy định.

Charter Capital
Bổ sung Charter capital với doanh nghiệp

Ở tình huống đầu tư bổ sung nguồn charter capital với các công ty đang trong vận hành có khoản vốn bổ sung tương thích với khoản vốn từ dự án quan trọng trong nước. Thủ tướng Chính phủ sẽ là người đưa ra quyết định về đầu tư bổ sung sau khi đã qua Quốc hội chủ trương.

5. Trình tự, thủ tục đầu tư bổ sung charter capital đối với doanh nghiệp đang hoạt động

Doanh nghiệp đề ra những phương thức để bổ sung thêm nguồn charter capital. Cách thức này cần chứa các yếu tố quan trọng sau:

Phân tích được tình hình tài chính cùng kết quả hoạt động trong sự vận hành của công ty.

Mục tiêu, sự cấp bách và tính tối ưu kinh tế, hiệu quả xã hội trong việc bổ sung nguồn vốn này.

Xác định nguồn vốn điều lệ sau khi đã bổ sung.

Công ty khi trình các cơ quan chức năng đại chiến chủ doanh nghiệp cách thức đầu tư bổ sung charter capital.

Cơ quan chức năng ở chủ quản lý chủ động kết hợp cùng cơ quan tài chính đưa ra việc thẩm định cách thức đầu tư bổ sung vốn điều lệ.

Ở yếu tố thêm vào nguồn vốn điều lệ có các yêu cầu sau:

Tổ chức đại diện với các nhà quản lý báo cáo với Thủ tướng Chính phủ phương thức đầu tư cộng thêm số vốn trên.

Thủ tướng Chính phủ cân nhắc, đưa ra quyết định có đầu tư bổ sung nguồn vốn này không.

Tổ chức đại diện cùng nhà quản trị đề ra những quyết định đầu tư thêm nguồn vốn.

Chính phủ yêu cầu cụ thể những yếu tố để đánh giá tính hiệu quả và quy trình đầu tư bổ sung nguồn vốn này ở các công ty đang hoạt động.

6. Pháp luật có quy định charter capital tối thiểu, vốn điều lệ tối đa không?

Vốn điều lệ đăng ký dựa vào quy mô cũng như cách thức vận hành cảu công ty là khoản phí nhằm chi trả cho trang thiết bị, máy móc,… vì vậy công ty có thể tự do xác định mức vốn khi đăng ký. Ở tình huống trong quá trình vận hành kinh doanh, công ty có thể điều chỉnh thay đổi vốn điều lệ nhằm thích hợp hơn với thực trạng doanh nghiệp.

Khi đăng ký vốn pháp định thì phải tùy thuộc các mảng hoạt động của doanh nghiệp. công ty cần đăng ký mức vốn nhỏ nhất là một con số cụ thể theo yêu cầu của pháp luật.

Charter Capital
Charter capital tối thiểu và tối đa có hay không?

Vì vậy, công ty cần chọn ra khoản charter thích hợp với quy mô hoạt động, vận hành, thích hợp cho những khoản phí nhằm đầu tư cho thiết bị, máy móc, cho thuê, lương nhân viên, sắm trang thiết bị,… khi đăng ký.

7. Thời hạn góp charter capital là bao lâu?

Dựa vào yêu cầu của Luật doanh nghiệp 2014: thành viên phải góp vào mức vốn góp với doanh nghiệp như đã thỏa thuận trong thời hạn lâu nhất là 90 ngày kể từ thời điện giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cung cấp.

Lời kết

Và đó là những thông tin về vốn điều lệ hay charter capital là gì mà bạn cần quan tâm. Bên cạnh việc cân nhắc đây là một thông tin quan trọng mà những nhà quản trị khi muốn kinh doanh cần cân nhắc thì nó còn là một trong số các thông tin mà nhà đầu tư sẽ sử dụng nhằm đánh giá doanh nghiệp.

Google search engine