Công thức tính tài sản ngắn hạn và cách tính trong báo cáo

Tài sản ngắn hạn cũng như tài sản dài hạn là các khía cạnh cực kỳ quan trọng, có sự ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển của bất cứ tổ chức nào. Nhất là tài sản ngắn hạn, chiếm một tỷ trọng lớn và có một vị trí cực kỳ quan trọng ở các hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về tài sản ngắn hạn là gì và công thức tính tài sản ngắn hạn.

1. Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn của một tổ chức là các loại tài sản nằm dưới quyền nắm giữ và kiểm soát của tổ chức, có thời gian chuyển đổi sử dụng và thu hồi vốn ở một kỳ kinh doanh hay ở thời kỳ là 12 tháng. tài sản ngắn hạn của tổ chức có thể ở dưới hình thức là tiền hay những hiện vật như là hàng hóa, nguyên vật liệu, ở hình thức đầu tư ngắn hạn và nợ cần thu.

Tài sản ngắn hạn ở tổ chức ngày nay khá quan trọng do nó được nhiều chủ doanh nghiệp dùng khá phổ biến. Các loại tài sản ngắn hạn này được sử dụng với mục tiêu thanh toán những khoản phí phát sinh riêng biệt ở quy trình mà những tổ chức này hoạt động. Ngoài ra thì tài sản ngắn hạn còn được xem là cách để đo lường sự thay đổi và biến động về mặt hoạt động vận hành của tổ chức.

Tài sản ngắn hạn còn được nhiều người gọi là tài sản lưu động, là đại diện với toàn bộ tài sản của một tổ chức dự kiến được dùng, thu hồi và chuyển đổi trong khoảng 1 năm hay ở một kỳ hoạt động kinh doanh. Nếu như ở tình huống tổ chức sở hữu chu kỳ hoạt động lâu năm 1 năm thì thời gian được áp dụng với loại tài sản ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi chính chu kỳ vận hành của họ. Tài sản này được hiện ra ở bảng cân đối kế toán các tổ chức, đây là một trong số những số liệu báo cáo cần phải được công bố ra mỗi năm.

Khái niệm tài sản ngắn hạn là gì?
Khái niệm tài sản ngắn hạn là gì?

2. Công thức tính tài sản ngắn hạn

Công thức tính tài sản ngắn hạn là cách tổng hợp của toàn bộ những loại tài sản mà có khả năng được quy đổi ra thành tiền trong khoảng 1 năm. Ví dụ như nhìn vào một bảng cân đối có thể đo lường được như sau:

Tài sản ngắn hạn = C + CE + I + AR + MS + PE + OLA

Trong đó:

C= Tiền mặt

CE= Khoản ngang với tiền

I= Hàng tồn kho

AR= Khoản cần thu hồi

MS= Chứng khoán đầu tư

PE= Những khoản phí thanh toán trước

Công thức tính tài sản ngắn hạn
Công thức tính tài sản ngắn hạn

3. Cách tính tài sản ngắn hạn trong báo cáo tài chính:

Với việc đo lường giá trị tài sản ngắn hạn của những tổ chức, những kế toán viên phải lưu ý các yếu tố sau:

Việc đo lường giá trị tài sản ngắn hạn được thực hành đo lường giá tiền nếu như tài sản ngoại lệ. Do ở tình huống đó thì tài sản được xem như là một hình thức hàng hóa đặc biệt mà những tổ chức có thể hiến hành giao dịch.

Bên cạnh đó thì với những khoản tiền cần phải thu trong ngắn hạn cũng không phải thực hiện những bước đo lường giá trị tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên ở tình huống thu lại những khoản tiền không dễ đòi thì những kế toán viên cần phải có khoản dự trù để không thể hiện lớn hơn giá trị thực tế mà tài sản có thể có.

Đi kèm với điều này là việc giao dịch các nguyên vật liệu, hàng hóa với mục tiêu dùng cho những hoạt động kinh doanh của tổ chức. Do đó mà tài sản ngắn hạn có thể được xem như là một yếu tó quan trọng của toàn bộ quy tình hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.

Một tổ chức khi có khối lượng tài sản ngắn hạn đủ sẽ bảo đảm được những hoạt động kinh doanh và có thể quyết định được quy mô và khả năng phát triển của những tổ chức ở thời đại cạnh tranh như hôm nay.

Google search engine