Đường cung là gì? Đặc điểm và sự dịch chuyển của đường cung

Cung cầu là những yếu tố quan trọng góp phần hình thành nên một nền kinh tế. Việc người tiêu dùng yêu thích một món hàng, không dùng một món hàng, đều có những tác động đến cung cầu và từ đây ảnh hưởng đến kinh tế thị trường. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về đường cung là gì, đặc điểm và sự dịch chuyển của đường cung.

1. Định nghĩa

Đường cung là gì? được dịch sang tiếng Anh là Supply Curve. Đường cung là đường thể hiện sự tương tác giữa mức cung cũng như giá cả của hàng hóa hay dịch vụ.

Định nghĩa đường cung là gì?
Định nghĩa đường cung là gì?

2. Đặc điểm

Đường cung thể hiện được mức cung của một món hàng hóa biến động ra sao khi mà mức giá có sự biến động. Do giá hàng hóa càng lớn thì mức cung sẽ tăng theo do đó đường cung dốc lên.

Sự vận động dọc theo đường cung

Tất cả đường cung thể hiện được mức cung của một món hàng hóa hay dịch vụ nào đó. Qua đây có thể biết được sự biến động của cung được xem là sự biến động của mức cung ở toàn bộ ngưỡng giá, do đó mà làm đường cung dịch chuyển.

Mức cung tại một ngưỡng giá đã được thể hiện qua một điểm tại đường cung do đó khi mức cung biến động sẽ hình thành nên sự dịch chuyển đi theo đường cung.

Khi mà ở tình huống những yếu tố còn lại không biến động mà mức giá tăng thì mức cung sẽ gia tăng lên do đó hình thành sự chuyển động ở trên đường cung.

Trái lại nếu những khía cạnh còn lại giữ nguyên mà giá giảm thì mức cung giảm theo và có sự chuyển động dịch về phía dưới mức cung.

3. Sự dịch chuyển của cả đường cung

Ở tình huống mà có sự biến động của bất cứ một khía cạnh quyết định cung nào bên cạnh giá của hàng hóa biến động khi làm chuyển động cả mức cung.

Ví dụ như có sự biến động ở mặt công nghệ sản xuất làm cho năng suất lao động gia tăng thì mức phí sản xuất giảm, bên sản xuất có mức lãi cao hơn, do đó ở bất cứ một ngưỡng giá nào, bên sản xuất cũng sẽ có thể tạo ra một số lượng hàng hóa cao hơn.

Do đó mà mức cung sẽ chuyển động về bên phải, trái lại khi mà mức giá của những yếu tố trong sản xuất nguyên liệu đầu vào gia tăng làm tăng phí thì bên sản xuất sẽ cung cấp một số lượng ít hàng hóa hơn, mức cung di chuyển về bên trái.

Sự dịch chuyển của cả đường cung
Sự dịch chuyển của cả đường cung

Bất cứ sự chuyển động nào làm cho số lượng hàng hóa gia tăng mà bên bán cần sản xuất ở một ngưỡng giá cụ thể cũng làm cho mức cung dịch chuyển về bên phải và đây là tăng cung.

Bất cứ sự chuyển động nào làm cho số lượng hàng hóa giảm xuống mà bên bán cần sản xuất ở một ngưỡng giá cụ thể cũng làm cho mức cung dịch chuyển về bên trái và đây là giảm cung.

4. Đường cung thị trường là gì?

Ở nền kinh tế thì đường cung thị trường là cách thể hiện sự tương tác giữa mức giá và dịch vụ nào đó cùng với số lượng mà bên sản xuất có thể cung ứng cho thị trường. Khi mà đường cung có độ dốc thể hiện được mức giá hàng hóa hay dịch vụ gia tăng, những bên sản xuất ở thị trường có khả năng sản xuất được nhiều món hàng hay dịch vụ hơn nhằm bán ra cho phía người tiêu dùng ở thị trường.

Đường cung phản ánh được hành vi kinh tế của toàn bộ những bên sản xuất ở thị trường hay nền kinh tế nếu như mức giá thị trường của dịch vụ hay món hàng này biến động và toàn bộ những ảnh hưởng tiềm năng khác được giữ nguyên. Khi đó thì sự biến động của giá được xem là sự di chuyển đi theo đường cung, Những đường cung còn có khả năng đổi vị trí.

Sự chuyển động của đường cung về phía trái hay phải được hình thành ra do bất cứ sự kiện nào trừ sự biến động giá, làm cho các bên sản xuất phải tạo ra nhiều hay ít hơn món hàng hay dịch vụ cho nền kinh tế.

Google search engine